ETH قیمت

قیمت جهانی

3,435.38

قیمت بازار داخلی

3,430.85

بالا ترین پیشنهاد فروش

3,489.98

پایین ترین پیشنهاد خرید

3,367.2
در حال استفاده از بازار تعهدی می باشید
انتقال اعتبار
کارمزد: 0 درصد
کارمزد: 0 درصد